Splošni pogoji poslovanja - Sanda Škoro s.p.

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) se nanašajo na uporabo moje spletne strane www.sandaskoro.si, vse moje storitve, vsebine in izdelke ter na vse oblike sodelovanja z mano. 

Prosim, da si jih pred nakupom, uporabo in sodelovanjem z mano natančno prebereš ter da pozornost posvetiš tudi moji Politiki zasebnosti, ki opredeljuje način varstva osebnih podatkov uporabnikov spletne strani www.sandaskoro.si in mojih storitev.

 

Splošni del

 1. UVODNA DOLOČILA

1.1 Namen teh SPP je pravna ureditev pogodbenega razmerja med mano kot ponudnico storitev in mojimi uporabniki in/ali naročniki. 

1.2 Ponudnica storitev sem Poslovno in osebno svetovanje, Sanda Škoro s.p., Ulica Ane Ziherlove 6, 1000 Ljubljana, davčna številka: 75001306 (v nadaljevanju: ponudnica, jaz).

1.3 Moja spletna stran je spletna stran www.sandaskoro.si (v nadaljevanju: spletna stran).

1.4 Moje storitve obsegajo vse storitve in izdelke (fizične in elektronske), kot so opredeljeni in ponujeni na moji spletni strani (v nadaljevanju: storitve) ne glede na to, ali gre za brezplačne ali plačljive storitve.

1.5 Moje vsebine so vsi tekstovni zapisi, avdio in video posnetki, slike in fotografije, katerih avtorica sem in ki so objavljene na moji spletni strani ali na kateremkoli drugem komunikacijskem kanalu.

1.6 Uporabnica oz. uporabnik (v nadaljevanju: uporabnica) mojih storitev je vsaka fizična oseba, ki uporablja moje storitve ne glede na to, ali so plačljive ali brezplačne. Bolj preprosto povedano, uporabnica mojih storitev postaneš v trenutku, ko začneš brati moj blog, poslušati podcast, se vpišeš v moj program in podobno.

1.7 Naročnica oz. naročnik (v nadaljevanju: naročnica) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je z menoj sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev. Bolj preprosto povedano, moja naročnica postaneš, ko kupiš katero od mojih storitev.

1.8 Z moje strani pooblaščene osebe so zlasti moje sodelavke in sodelavci v kakršni koli obliki pravnega razmerja (prostovoljno delo, zaposlitev, študentsko delo, pogodbeno delo ipd.), gostje na podcastu ali drugi strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju mojih storitev. 

 

2. VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

2.1 Ti SPP so pravno zavezujoči za vse moje uporabnice, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe. V primeru, da posebna določba glede posamezne storitve bolj natančno ali drugače ureja določen vidik te storitve kot splošna določba, ima posebna določba prednost pred splošno.

2.2 Poleg teh SPP moje uporabnice zavezuje tudi moja Politika zasebnosti. SPP in Politika zasebnosti so javno objavljeni na moji spletni strani in tako prosto dostopni vsem uporabnicam mojih storitev.

2.3 Z uporabo mojih storitev kot uporabnica potrjuješ, da si seznanjena s celotno vsebino teh SPP, jih razumeš in jih v celoti sprejemaš. Prosim, preberi jih natančno. V primeru, da se s katerokoli določbo teh SPP ne strinjaš, te prosim, da nemudoma prenehaš z uporabo mojih storitev, saj ti svojih storitev pod drugačnimi pogoji ne morem ponuditi.

2.4 Ti SPP imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani, po elektronski pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med mano kot ponudnico in tabo kot naročnico. V primeru, da skleneva še dodatno pogodbo ali dogovor v pisni obliki, SPP dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja zakon določa, da imajo posamezna določila pisne pogodbe prednost pred določili SPP.

2.5 Pridržujem si pravico do občasne spremembe določil teh SPP brez predhodnega obvestila uporabnic, vključno s spremembami cen storitev. Za datum spremembe šteje objava na spletni strani, spremembe pa ne vplivajo na že sklenjene pogodbe, razen kadar je možnost spremembe cene med trajanjem storitve navedena v posebnih določbah teh SPP ali kako drugače pisno dogovorjena.

2.6 Vse moje storitve so namenjene polnoletnim osebam, torej starejšim od 18 let. Kot uporabnica moje spletne strani in mojih storitev izrecno izjavljaš, da si polnoletna. Vsaka uporaba, dostop ali nakup mojih storitev s strani mladoletne osebe ni v skladu s temi SPP in zanjo kot ponudnica ne prevzemam nikakršne odgovornosti.

2.7 Ti SPP so sprejeti 20. 04. 2021, veljati pa začnejo z dnevom objave na moji spletni strani. Veljajo za nedoločen čas.

3. CENE

3.1 Vse cene na moji spletni strani so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), saj nisem zavezanka za DDV.

3.2 Kot sestavni del teh SPP se uporabljajo informacije o cenah posameznih storitev, navedene na moji spletni strani. Cene za ponudbe po meri oblikujem s pisnim dogovorom z naročnico, pri čemer pisni dogovor velja za sestavni del teh SPP.

4. NAČIN PLAČILA

4.1 Naročnica se zavezuje poravnati kupnino za posamezno storitev, jaz pa moram znesek kupnine prejeti pred začetkom izvajanja storitve.

4.2 Plačila mojih storitev so mogoča z uporabo kreditne kartice ali preko bančnega nakazila. Po dogovoru je za določene storitve mogoče tudi plačilo z gotovino.

4.3 Za plačilo s kreditno kartico šteje, da je prejeto, ko ga elektronski sistem plačevanja zabeleži. Za plačilo preko bančnega nakazila šteje, da je prejeto, ko se znesek kupnine zabeleži na mojem tekočem računu.

4.4 Vsa periodična plačila, kot so mesečna naročnina, obročna plačila in podobno, lahko kot naročnica opraviš z uporabo kreditne kartice, zaračunavajo in odvajajo pa se avtomatično preko elektronskega sistema Stripe. Račun dobiš naknadno, in ne nujno takoj po opravljenem plačilu. 

4.5 Plačila v enkratnem znesku so mogoča tudi preko sistema PayPal.

4.6 V nobenem primeru jaz kot ponudnica storitev nimam vpogleda in ne hranim podatkov o kreditnih karticah svojih naročnic. Z uporabo enega izmed zgornjih načinov plačila kot naročnica izrecno soglašaš s politiko zasebnosti in poslovnimi pogoji uporabljenega sistema. Pravna določila, ki veljajo za sistem Stripe, so dostopna tule: https://stripe.com/en-si/privacy. Pravna določila, ki veljajo za sistem PayPal, so dostopna tule: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.7 V primeru nakupa spletnih storitev (spletno članstvo, spletni tečaji in podobno) s kreditno kartico ali PayPalom naročnica dobi digitalni dostop do kupljenih storitev takoj po opravljenem plačilu oziroma takoj, ko se storitev začne izvajati, če gre za plačilo v predprodaji. 

4.8 V primeru bančnega nakazila naročnica dobi digitalni dostop do kupljene spletne storitve po prejeti kupnini na moj tekoči račun, predvidoma naslednji delovni dan.

4.9 V primeru nakupa storitev v živo (coachinga, dogodkov in podobno) mora biti plačilo opravljeno in prejeto pred začetkom izvajanja storitve in v skladu s posebnimi določbami teh SPP, ki veljajo za posamezno storitev.

5. ZAMUDA

5.1 Po izteku roka za plačilo naročnici, ki je v zamudi, izdam pisni opomin za plačilo. 

5.2 V primeru, da si kot naročnica kljub opominu s plačilom kateregakoli zneska v zamudi za štirinajst (14) dni ali več, imam kot ponudnica pravico, da nemudoma prekinem z zagotavljanjem vseh storitev brez predhodnega opozorila. To pomeni, da ti ukinem digitalne dostope do storitev, za plačilo katerih si v zamudi, in/ali da prekinem z izvajanjem storitev v živo, za plačilo katerih si v zamudi. V takšnem primeru ne odgovarjam za nobeno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi ti kot naročnici nastala ali utegnila nastati zaradi prekinitve opravljanja storitev z moje strani. 

5.3 Naročnica se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih jaz kot ponudnica imela v zvezi z njenim naročilom.

5.4 V primeru prekinitve izvajanja storitev zaradi zamude naročnice pri plačilu se lahko po prejetem plačilu izvajanje storitev nadaljuje, v kolikor kot ponudnica presodim, da je mogoče ohraniti v odnosu med mano kot izvajalko in naročnico kot klientko zaupanje. V kolikor presodim, da to nadaljevanje izvajanja storitev zaradi okrnjenega zaupanja ni mogoče, je naročnica upravičena prejeti zgolj toliko mojih storitev, kot jih je v resnici plačala. V nobenem primeru pa v primeru zamude plačila s strani naročnice jaz kot ponudnica nisem dolžna vračati že poravnanega denarja.

6. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO DENARJA

6.1 Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) omogočam naročnicam svojih storitev, da brez obrazložitve odstopijo od pogodbe v 14 dneh od njene sklenitve in jim v celoti povrnem plačani znesek kupnine, razen v točki 6.3 naštetih izjemah. 

6.2 Za trenutek sklenitve pogodbe velja:

 • pri plačilu s kreditno kartico preko sistema Stripe ali PayPal trenutek izvedbe plačila, 
 • pri plačilu z nakazilom na tekoči račun trenutek prejema plačanega zneska na moj tekoči račun.

V primeru periodičnih plačil je pogodba sklenjena ob plačilu oziroma prejemu prvega obroka.

6.3 Izjeme od 14 dnevnega odstopnega roka so naslednje:

 1. Za digitalne storitve, dostopne preko spleta v nespremenljivi obliki, kot so npr. spletni tečaji v obliki video, avdio ali tekstovnih zapisov, se kot naročnica ob nakupu storitve z izrecno izjavo zavežeš k odpovedi odstopnemu roku. To pomeni, da ne moreš odstopiti od pogodbe in ne moreš zahtevati vračila kupnine.
 2. Daljši odstopni roki so lahko določeni za posamezno storitev v posebnih določbah teh SPP.

6.4 Odstop od pogodbe v odstopnem roku je mogoč pisno, in sicer z izpolnitvijo spletnega Odstopnega obrazca ali z izrecno izjavo, poslano po elektronski pošti. Po oddaji Odstopnega obrazca naročnica (odstopnica) prejme na svoj e-naslov samodejno generirano potrdilo o prejemu odstopne izjave.

6.5 Kot ponudnica storitev po prejemu Odstopnega obrazca naročnici, ki je od pogodbe odstopila v zakonitem roku, nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh vrnem že plačano kupnino z uporabo iste plačilne metode, kot je bila kupnina prejeta.

6.6 Če odstop ni bil podan v zakonitem roku, odstopnico o tem obvestim po elektronski pošti. V tem primeru odstopnica ne more zahtevati vračila že plačane kupnine, prav tako pa ne more zavrniti plačila še ne plačanih obrokov pri obročnem plačilu za storitve, ki jih je že ali jih še bo prejela.

6.7 V primeru, da se izkaže, da je naročnica huje kršila te SPP s kršenjem določb o avtorski pravici in pravicah intelektualne lastnine, kot je opredeljeno v teh SPP, nemudoma izgubi pravico do odstopa od pogodbe, tudi če odstopni rok še ni potekel. V tem primeru se pogodba prekine iz krivdnih razlogov, sledi pa sodni postopek.

7. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

7.1 Vse vsebine (tekstovne, slikovne, avdio in video) na moji spletni strani in/ali dostopne preko mojih kanalov so avtorsko delo in so kot take zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Varstvo zajema tudi (in ne izključno) vse logotipe, dizajn, izgled, format, grafiko, poimenovanja in slogane vseh mojih vsebin in storitev.

7.2 Uporabnica se zavezuje k pošteni uporabi vsebin in storitev, do katerih dostopa, kar zlasti pomeni, da jih uporablja za zasebno rabo, jih uporablja izključno osebno in iz njihovega naslova ne pridobiva nobenih neposrednih poslovnih koristi. 

7.3 Vse moje vsebine v celoti ali katerikoli njihov del je brez vednosti in izrecnega pisnega soglasja mene kot avtorice prepovedano kopirati, shranjevati, spreminjati, predelovati, vgrajevati v lastne produkte, prodajati, dajati na razpolago ali v uporabo tretjim osebam, in sicer v kakršnikoli obliki (tekstovni, slikovni, avdio ali video). 

7.4 Šteje se, da sem kot avtorica z javno objavo na spletu (na spletni strani, na socialnih omrežjih in podobno) podala soglasje za deljenje svojih brezplačnih vsebin z navedbo mene kot avtorice in v nespremenjeni obliki in vsebini, kot je bila objavljena. Dovoljujem objavo povzetkov ali citatov mojih brezplačnih javno objavljenih vsebin z navedbo mene kot avtorice, v kolikor takšna uporaba spoštuje mojo integriteto, dostojanstvo, ugled in dobro ime.

7.5 Naročnica plačljivih digitalnih vsebin se poleg tega zavezuje, da:

 1. podatkov za dostop do digitalnih vsebin ne bo prenesla na ali delila s tretjo osebo,
 2. tretji osebi ne bo omogočila uporabe digitalnih vsebin preko svojega dostopa in
 3. bo shranjevala in/ali natisnila le tekstovne datoteke, namenjene za tovrstno uporabo, in jih bo uporabljala izključno osebno.

7.6 Uporabnica moje spletne strani in mojih storitev izrecno soglaša in se zaveda, da je prepovedano ustvarjanje »inline« povezav do moje spletne strani, mojih storitev ali vsebin v celoti ali do njihovih delov brez mojega izrecnega pisnega dovoljenja. Izrecno dovoljujem, da uporabnica vzpostavi »hypertext« povezave do brezplačnih vsebin ali njihovih delov na moji spletni strani, pri čemer iz navedene povezave ne sme odkrito ali prikrito izhajati, da je uporabnica lastnica ali da je odobrila ali sponzorirala nastanek te povezave ali da sem jaz kot avtorica odobrila ali sponzorirala to povezavo ali da sem lastnica spletne strani, na kateri je vzpostavljena povezava.

7.7 Uporabnica izrecno soglaša in se zaveda, da je v primeru kršitve teh SPP in moje avtorske pravice skladno z Obligacijskim zakonikom odškodninsko odgovorna meni kot avtorici za nastalo škodo in škodo, ki bi mi utegnila nastati. 

7.8 Uporabnica se zaveda, da gre v primeru odtujitve ali neupravičene rabe katerekoli vsebine ali njenega dela, ki je moja last, za izkazano kaznivo dejanje, za katero kršitelj kazensko odgovarja po veljavni zakonodaji.

7.9 Za hujšo kršitev teh SPP in moje avtorske pravice šteje zlasti:

 • neposredno ali posredno predstavljanje za avtorja mojih vsebin ali njihovih delov,
 • kopiranje, predelava in/ali preprodaja plačljivih in/ali brezplačnih vsebin,
 • posredovanje podatkov za dostop do plačljivih digitalnih vsebin tretji osebi,
 • omogočanje uporabe plačljivih digitalnih vsebin preko svojega dostopa tretji osebi.

8. DOVOLJENJE ZA UPORABO PRISPEVKOV

8.1 Kot uporabnica mojih storitev izrecno izjavljaš, da si avtor in lastnik vseh prispevkov oziroma imaš pravico za njihovo objavo, kot so na primer tekstovne objave, slike, fotografije, video ali avdio posnetki, ki jih objaviš ali na drug način daš na razpolago z namenom in med uporabo mojih storitev in vsebin.

8.2 Če mi kot uporabnica prostovoljno posreduješ in/ali objaviš besedila, slike, fotografije, video ali avdio posnetke, vezane na moje storitve in/ali vsebine (npr. komentar ali izjava o kakovosti mojih storitev), na ali preko moje spletne strani ali socialnih medijev, povezanih z mojimi storitvami in/ali vsebinami, meni in z moje strani pooblaščenim osebam s tem izrecno podaš dovoljenje, da tvoj prispevek v celoti ali delno vključim na svojo obstoječo ali prihodnjo spletno stran, vezano na moje storitve, ter v svoje storitve in vsebine, ne da bi morala od tebe pridobiti kakšno dodatno soglasje in brez kakršnekoli kompenzacije ali nadomestila. 

8.3 S tovrstnim posredovanjem svojega prispevka meni in osebam, pooblaščenim z moje strani, izrecno dovoljuješ, da ob prispevku objavim tudi tvoje ime (brez priimka) in/ali spletni vzdevek ter te označim kot avtorja in lastnika prispevka. Po dogovoru in s tvojim dovoljenjem lahko objavim tudi tvoj priimek, fotografijo in morebitno povezavo do tvoje spletne strani. 

8.4 V kateremkoli trenutku lahko zahtevaš, da tvoj prispevek uporabim brez tvojega imena ali da ga v celoti odstranim s svoje spletne strani in iz svojih vsebin. To storiš s pisnim sporočilom na [email protected] in v najkrajšem času bom odstranila tvoje ime oziroma odstranila prispevek ter te o tem obvestila po elektronski pošti. 

8.5 S sodelovanjem pri izvajanju mojih digitalnih storitev, vključno s sodelovanjem v Facebook skupnostih, se zavedaš, da izvajanje posamezne storitve snemam ali lahko posnamem s fotografijo, video ali avdio zapisom, ki vsebuje tvojo sliko, glas ali podobo, s čimer izrecno soglašaš.

8.6 Z opisanimi dejanji posredovanja in/ali objave in/ali sodelovanja na dogodku preneseš name materialne avtorske pravice nad tvojim prispevkom. Zavedaš se, da lahko tovrstne tvoje prispevke in posnetke delim s svojimi obstoječimi in potencialnimi uporabnicami, vključno za promocijske namene.

8.7 Pridržujem si pravico, da tvojega posredovanega prispevka na zgoraj opisan način ne uporabim in/ali da ga kadarkoli in brez predhodnega obvestila po svoji lastni presoji odstranim iz uporabe.

8.8 Vseskozi spoštujem avtorstvo in lastništvo tvojih idej, storitev, izdelkov in ponudb, kar pomeni, da si jih ne bom prisvojila, jih uporabila ali si jih sposodila za uporabo v mojem poslu.

8.9 Kot ponudnica zagotavljam, da so tvoje storitve in izdelki, ki nastanejo ali bi utegnili nastati ob podpori mojih storitev in/ali vsebin, v celoti tvoja last in imaš nad njimi popolne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine. Zavezujem se, da ne bom uveljavljala lastništva ali posesti nad nobeno tvojo tovrstno storitvijo in izdelkom.

9. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA

9.1 Pogodbeno razmerje med mano in uporabnico preneha:

 1. po izpolnitvi namena sklenitve pogodbenega razmerja, na primer po končanju programa, tečaja, coachinga ipd.,
 2. zaradi odpovedi pogodbe s strani naročnice skladno z odpovednim rokom,
 3. zaradi odpovedi pogodbe s strani mene kot ponudnice brez odpovednega roka,
 4. zaradi nastopa višje sile,
 5. v posebnih primerih, opredeljenih v posebnih določbah teh SPP.

9.2 Namen sklenitve pogodbenega razmerja je izpolnjen, ko se izteče zadnji dan roka za uporabo digitalne vsebine ne glede na to, ali je naročnica vsebino dejansko uporabila ali ne. V tem primeru je rok za uporabo vsebine vnaprej točno določen, naročnica pa je z njim pisno seznanjena. V primeru coachinga ali drugih osebnih storitev v živo pogodbeno razmerje preneha z dokončanjem zadnjega dogovorjenega srečanja med mano in naročnico.

9.3 Odpovedni roki za posamezne storitve so natančno določeni v teh SPP, odpoved pogodbenega razmerja pa se lahko poda le v pisni obliki.

9.4 Kot ponudnica si pridržujem pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka odpovem sodelovanje s katerokoli uporabnico, če:

 1. ugotovim, da uporabnica huje krši te SPP ali zakon, pri čemer pogodbeno razmerje preneha nemudoma,
 2. ugotovim, da uporabnica pri ali z uporabo moje spletne strani in/ali storitev krši zakon, te SPP ali druge pravne določbe, ki jo zavezujejo in so javno objavljene na moji spletni strani, in s kršitvijo kljub mojemu pisnemu opozorilu ne preneha nemudoma,
 3. kljub pisnemu opozorilu z moje strani uporabnica ne spoštuje in ne želi spoštovati pravil komuniciranja pri ali v zvezi z uporabo moje spletne strani, mojih storitev in/ali mojih vsebin,
 4. ugotovim, da je kljub poskusu mirne rešitve nesporazuma ali konflikta med mano in uporabnico najin odnos tako skrhan, da sodelovanja ne moreva nadaljevati učinkovito, uspešno in za obe strani zadovoljujoče.

9.5 V primeru odpovedi s strani mene kot ponudnice po odstavku 9.4 naročnica v nobenem primeru ne more zahtevati vračila kupnine za že izvedene storitve. Izjemoma lahko zahteva povrnitev sorazmernega deleža kupnine v primeru iz točke 9.4 d. V nobenem izmed naštetih primerov iz 9.4 nisem odškodninsko ali kako drugače odgovorna naročnici in naročnica ni upravičena zahtevati od mene kot ponudnice nobenega nadomestila ali odškodnine.

9.6 Zaradi hujše kršitve teh SPP si kot ponudnica pridržujem pravico kadarkoli brez odstopnega roka odstopiti od pogodbe z naročnico in/ali blokirati dostope do vsebin posamezni uporabnici. To pomeni, da uporabnici (kršiteljici) v trenutku ugotovitve hujše kršitve takoj prekinem vse dostope do plačljivih in/ali brezplačnih digitalnih vsebin. V tem primeru naročnica (kršiteljica) ni upravičena do nikakršnega povračila kupnine ne glede na to, koliko storitev je že prejela z moje strani, prav tako pa ni upravičena do nikakršnega nadomestila ali odškodnine zaradi neprejetih in neizvedenih storitev.

9.7 Za višjo silo velja nastop spremenjenih okoliščin, kot jih opredeljuje Obligacijski zakonik (OZ), zaradi katerih lahko katerakoli stran zahteva razvezo pogodbenega razmerja. Naročnica se izrecno strinja in se zaveda, da višja sila vključuje tudi morebitno dolgotrajnejšo zdravstveno odsotnost mene kot ponudnice storitev. 

9.8 V primeru razveze pogodbe zaradi višje sile je naročnica dolžna poravnati sorazmerno kupnino za vse že prejete storitve, in sicer v osmih (8) dneh od izstavitve računa ali opomina. Jaz kot ponudnica pa se zavezujem, da bom naročnici povrnila morebitni presežek že plačane kupnine za storitve, ki jih ni mogla koristiti zaradi višje sile, in sicer ali v denarju ali v obliki vrednostnega bona. Naročnica v primeru višje sile ni upravičena do nobenega drugega nadomestila ali odškodnine z moje strani zaradi neizvedenih ali neprejetih storitev.

9.9 Posebni primeri prenehanja pogodbenega razmerja v zvezi s posameznimi storitvami so opredeljeni v posebnih določbah teh SPP.

 

10. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNICE

10.1 Kot ponudnica se zavezujem, da bom vse svoje storitve opravljala v skladu z načelom vestnosti in poštenja, v skladu z načeli etike in morale ter s pravnimi predpisi, v določenih oziroma dogovorjenih rokih ter v skladu z morebitnimi specifičnimi dogovori.

10.2 Kot ponudnica storitev, ki so izrazito osebne narave ter pri katerih je ključnega pomena vzpostavitev načela zaupnosti, si pridržujem pravico zavrniti sodelovanje s potencialno uporabnico ali naročnico brez obrazložitve kadarkoli in zaradi kateregakoli razloga.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

11.1 Kot uporabnica se strinjaš, da mojo spletno stran, moje storitve in vsebine uporabljaš prostovoljno in po svoji lastni presoji ter v celoti na lastno odgovornost, pri čemer izrecno izjavljaš, da si stara najmanj 18 let, in da v celoti in popolnoma prevzemaš tveganje, ki izhaja ali bi utegnilo izhajati iz sfere moje spletne strani, storitev, vsebin ali kakršnegakoli sodelovanja z mano kot ponudnico.

11.2 Moja spletna stran, storitve in vsebine so izključno izobraževalne in informativne narave.

11.3 Kot uporabnica se v celoti in popolnoma zavedaš in strinjaš, da uporaba moje spletne strani, storitev in vsebin nikakor ne more nadomestiti kompetentnega nasveta: 

 1. zdravnika ali strokovnjaka za duševno zdravje,
 2. strokovnjaka za finance, računovodstvo ipd.,
 3. pravnega strokovnjaka,
 4. IT strokovnjaka ipd.

11.4 Kot naročnica se zavedaš in strinjaš, da moje storitve kupiš po načelu »videno-kupljeno«, torej jih kupiš takšne, kot so.

11.5 Kot avtorica vseh vsebin, dostopnih zlasti (ne pa izključno) na moji spletni strani, preko podcasta, socialnih medijev, v mojih Facebook skupinah in v mojih spletnih skupnostih, si pridržujem pravico do spremembe vsebin kadarkoli in po lastni presoji brez predhodnega obvestila uporabnic, in sicer ne glede na to, kako so bile vsebine predstavljene tekom oglaševanja, ko se je posamezna uporabnica odločila za njihovo uporabo.

11.6 Legitimni razlogi za spremembo vsebin so zlasti (ne pa izključno):

 1. posodabljanje in nadgrajevanje vsebin v skladu z mojim novo pridobljenim znanjem in spoznanji,
 2. naknadni morebitni popravki napak, nastalih med produkcijo,
 3. izredne razmere, zaradi katerih se lahko spremeni format posamezne storitve (npr. iz osebne v digitalno).

11.7 Uporabnica v celoti prevzema odgovornost in tveganje za svoj napredek in se zaveda, da njen lasten napredek ni odvisen od in ne izvira iz mojih storitev in mojega dela. 

11.8 Kot ponudnica ne prevzemam nobene odgovornosti za uporabo, napačno uporabo ali neuporabo moje spletne strani, storitev in vsebin s strani uporabnice ali tretje osebe.

11.9 Kot ponudnica ne jamčim in ne prevzemam nobene odgovornosti za dosežene ali nedosežene rezultate uporabnice, ki izvirajo ali bi lahko izvirali iz uporabe mojih storitev.

11.10 Kot ponudnica ne prevzemam nobene odgovornosti za dejanja in/ali opustitve v zvezi z mojo spletno stranjo, storitvami in vsebinami, ki jih ali bi jih lahko povzročile z moje strani pooblaščene osebe. Prav tako ne prevzemam nobene odgovornosti za mnenja in misli, izražene s strani gostov in drugih oseb v okviru in v zvezi z mojimi storitvami in vsebinami.

11.11 Kot uporabnica se zavedaš in se izrecno strinjaš, da kot ponudnica ne odgovarjam za škodo, ki bi tebi ali kateri koli drugi osebi nastala ali utegnila nastati pri ali v zvezi z uporabo moje spletne strani, mojih storitev ali mojih vsebin, razen po zakonu, če oškodovanec nedvomno dokaže, da je bila škoda z moje strani povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti. Kot ponudnica izrecno ne prevzemam nobene odgovornosti za morebitne nesreče, poškodbe, izgube, smrti, izgube dohodka, negativne posledice pri poslovanju, izgube ugleda in dobrega imena in podobno, ki izhajajo iz malomarnosti ali kršitve teh SPP s strani uporabnice, drugih udeležencev mojih storitev ali tretje osebe, tudi če je bilo mogoče te posledice predvideti. Prav tako izrecno ne prevzemam odgovornosti za kakršnakoli dejanja in njihove posledice uporabnic mojih storitev, tudi v primeru, ko bi dejanje ene uporabnice povzročilo škodo drugemu.

11.12 Kot ponudnica digitalnih storitev in upravljavka spletne strani ne jamčim, da so moje digitalne storitve in spletna stran kibernetsko popolnoma varne. Kibernetsko varnost lahko zagotavljam le v skladu s splošno sprejetimi standardi in ustaljenimi ukrepi. Prav tako ne jamčim, da so moja spletna stran in digitalne storitve brez računalniških virusov ali drugih škodljivih komponent, čeprav k temu stremim.

12. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNICE

12.1 Uporabnica se zavezuje, da bo mojo spletno stran, storitve in vsebine uporabljala pošteno in da ne bo s svojimi dejanji ali opustitvami neposredno ali posredno povzročala škodljivih sprememb ali kako drugače škodljivo vplivala na mojo spletno stran, storitve ali vsebine in na digitalne dostope do le-teh.

12.2 Uporabnica se zavezuje, da bo mojo spletno stran, storitve in vsebine uporabljala v skladu s pravnimi predpisi, temi SPP, načeli etike in morale, zlasti pa ne bo:

 1. uporabljala moje spletne strani, storitev ali vsebin z namenom goljufije ali povzročitve drugega kaznivega dejanja,
 2. preko moje spletne strani, storitev ali vsebin posredovala kakršnegakoli neprimernega materiala, kar bi povzročilo ali bi lahko povzročilo škodo ali nevšečnosti meni ali komurkoli drugemu,
 3. namenoma ali nenamenoma prenesla na mojo spletno stran, storitve ali vsebine računalniških virusov ali druge škodljive programske opreme,
 4. povzročala meni ali drugim uporabnicam moje spletne strani, storitev in vsebin kakršnekoli neprijetnosti, nelagodja ali tesnobe,
 5. prevzemala identitete nekoga tretjega z namenom zakrivanja svoje pri oddaji svojih prispevkov,
 6. v nasprotju s temi SPP kopirala, razmnoževala in/ali preprodajala mojih storitev ali vsebin v delih ali v celoti,
 7. na kakršenkoli način omogočila dostopa do mojih plačljivih storitev in/ali vsebin tretji osebi.

12.3 V odstavku 12.2 naštete kršitve veljajo za hujše kršitve teh SPP.

12.4 Naročnica se zavezuje poravnavati mesečna ali obročna plačila v dogovorjenem roku. 

12.5 Uporabnica se zavezuje spoštovati načelo spoštljive in konstruktivne, nenapadalne in asertivne komunikacije pri sporazumevanju z mano kot ponudnico in vsemi ostalimi osebami, s katerimi bi utegnil priti v stik v zvezi z mojo spletno stranjo, storitvami ali vsebinami. To načelo velja za vse komunikacijske kanale (v živo, videokonferenčno, telefonsko, po elektronski pošti, preko socialnih omrežij, preko spletne strani ipd.). Uporabnica se zaveda, da ima lahko neprimerna komunikacija za posledico prekinitev pogodbenega razmerja in dostopov do mojih storitev in vsebin.

13. KOMUNIKACIJA

13.1 Uporabnica soglaša, da vsa komunikacija v zvezi s pogodbenim razmerjem med njim in mano kot ponudnico poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, opomine, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju SPP ipd. Za vsa vprašanja in dodatne informacije o mojih storitvah in vsebinah sem na voljo preko [email protected].

14. VAROVANJE PODATKOV IN NAČELO ZAUPNOSTI

14.1 Kot ponudnica storitev in upravljavka spletne strani www.sandaskoro.si se zavezujem, da upravljam z osebnimi podatki vseh uporabnic v skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR) ter v skladu s svojo Politiko zasebnosti.

14.2 Vse podatke in informacije, ki mi jih kot naročnica o sebi zaupaš pri izvajanju storitev »ena na ena« (npr. coaching), varujem s skladu z načelom zaupnosti med coachem in naročnico. To pomeni, da teh podatkov in informacij noben od naju ne deli z nikomer tretjim. To načelo me zavezuje tudi po prenehanju pogodbenega razmerja s posamezno naročnico. Izjema od načela zaupnosti so primeri, kadar zakon od mene zahteva opustitev zaupnosti (npr. v primeru kaznivega dejanja).

14.3 V svojih skupnostih in Facebook skupinah ter skupinskih dogodkih se prav tako trudim vzpostavljati načelo zaupnosti znotraj skupine z namenom ohranjanja občutka varnosti in zaupanja med člani skupine. Pri tem zaradi različnih dejavnikov, na katere nimam vpliva, ne jamčim, da bodo podatki in informacije, ki jih uporabnica v skupini deli, ostali zaupni.

15. SPORI IN PRISTOJNO SODIŠČE

15.1 V primeru, da bi prišlo do nesoglasja ali spora glede izvajanja mojih storitev, glede uporabe moje spletne strani, storitev ali vsebin ali uporabe teh SPP med mano in uporabnico, se obe zavezujeva, da bova aktivno sodelovali v postopku mirnega reševanja spora z uporabo mediacije. Šele v primeru, da v mediacijskem postopku ne bi našli ustrezne rešitve, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnica se z uporabo mojih storitev in vsebin izrecno strinja s to krajevno pristojnostjo sodišča.

15.2 Pravo, ki se v morebitnem sporu uporablja, je pravo Republike Slovenije.

Posebni del (posamezne storitve)

1. SPLETNA SKUPNOST

1.1 Spletna skupnost je digitalna storitev, ki zajema dolgotrajnejše vsebinsko vodenje in moderiranje številčno večjih skupin ljudi v spletnem okolju (Facebook skupine ipd.). Vsaka spletna skupnost ima lahko svojo ciljno skupino.

1.2 Članica ali član (v nadaljevanju: članica) je vsaka uporabnica spletne skupnosti.

1.3 Članstvo v spletni skupnosti je lahko brezplačno ali plačljivo.

1.4 Brezplačno članstvo je lahko samostojna storitev, lahko pa gre za pritiklino določenemu spletnemu programu. 

1.5 Članstvo v plačljivi spletni skupnosti se zaračunava in plačuje periodično, in sicer za naslednje obdobje vnaprej. Cene in plačilno obdobje je javno objavljeno na moji spletni strani, morebitne spremembe cen pa začnejo veljati v 30 dneh po prvi objavi spremenjene cene. 

1.6 Spletna skupnost ima vnaprej določena pravila delovanja, ki so objavljena in dostopna članicam v skupnosti sami. Članica izrecno izjavlja, da je pred začetkom uporabe spletne skupnosti natančno prebrala pravila skupnosti in se z njimi v celoti strinja.

1.7 Članica lahko kadarkoli izstopi iz plačljive spletne skupnosti in s tem odpove pogodbeno razmerje med mano kot ponudnico in njo kot naročnico. V primeru plačljive spletne skupnosti to stori s spremembo statusa v spletni platformi, če pa to ni mogoče pa s pisno izjavo o izstopu, poslano po elektronski pošti na [email protected]. Po oddaji izjave o izstopu začne teči odpovedni rok, ki traja do izteka mesečnega obdobja, za katerega je članica poravnala članarino.

1.8 Pri brezplačni skupnosti je članstvo popolnoma prostovoljno, članica pa lahko kadarkoli izstopi iz skupnosti brez odpovednega roka, predhodnega obvestila in navedbe razloga, in sicer tako, da skupnost zapusti in ji preneha slediti.

1.9 Ker gre pri spletni skupnosti za sodelovanje in medsebojne vplive večjega števila ljudi, si kot ponudnica storitve, avtorica vsebin in moderatorka skupnosti, pridržujem pravico kadarkoli brez odpovednega roka prekiniti sodelovanje s katerokoli od članic, ki huje krši te SPP, kot je opredeljeno v splošnih določbah, in/ali kljub pisnemu opozorilu s strani mene kot ponudnice ali od mene pooblaščenih oseb v skupini komunicira nespoštljivo, grobo ali neprimerno.

1.10 Članica se zaveda in izrecno strinja, da se znotraj skupnosti do največje možne mere ohranja načelo zaupnosti. To pomeni, da nobena članica, moderatorka ali druga v skupnosti prisotna oseba ni pooblaščena (ne formalno ne moralno), da tretjim osebam izven skupnosti posreduje ali jih seznanja z občutljivimi informacijami in osebnimi podatki drugih oseb v skupnosti.

1.11 Zaradi katerekoli kršitve iz odstavka 1.9 si kot ponudnica pridržujem pravico kadarkoli brez odstopnega roka odstopiti od pogodbe s članico in ji blokirati dostope do spletne skupnosti. V tem primeru kršiteljica ni upravičena do nikakršnega povračila kupnine ne glede na to, koliko storitev je prejela ali ni prejela z moje strani, prav tako pa ni upravičena do nikakršnega nadomestila ali odškodnine zaradi neprejetih in neizvedenih storitev.

1.12 V primeru kršitve načela spoštljive komunikacije s strani članice kljub opozorilu s strani mene ali od mene pooblaščene osebe v brezplačni spletni skupnosti, ki je pritiklina spletnemu programu, lahko članico po lastni presoji iz spletne skupnosti odstranim in ji blokiram dostop do nje, ohrani pa dostop do spletnega programa. V tem primeru članica ni upravičena do nikakršnega povračila kupnine za spletni program, ne do odškodnine ali kakršnega koli nadomestila. Pogodbeno razmerje, vezano na nakup spletnega programa, ostane v veljavi.

1.13 Članica se zaveda, da je odškodninsko in kazensko odgovorna za svoja ravnanja v skladu s pravnimi predpisi in temi SPP. Zaveda se, da tovrstna odgovornost ne preneha z njenim morebitnim izstopom iz skupnosti.

2. SPLETNI PROGRAMI

2.1 Spletni programi so digitalne storitve različnega trajanja in vsebine, dostopne ob določenih terminih ali v enem kosu preko spleta.

2.2 Spletni program ima lahko za pritiklino članstvo v spletni skupnosti, pri čemer je udeležba v slednji prostovoljna in brezplačna.

3. COACHING

3.1 Coaching je storitev osebne narave, »ena na ena« ali skupinska, izvaja pa se s srečanji v živo ali preko videokonferenčnega orodja.

3.2 Coaching se lahko izvaja kot posamezno srečanje ali kot paket. Paketi imajo lahko vnaprej določeno trajanje, lahko pa se oblikujejo po meri.

3.3 Z nakupom kateregakoli paketa ne glede na to, ali je bilo plačilo izvedeno v enkratnem znesku ali v obokih, se naročnica izrecno strinja, da naroča paket v celoti. To pomeni, da tekom trajanja paketa pogodbeno razmerje ne more prenehati razen v primerih, ki so izrecno navedeni v teh SPP. 

3.4 Z nakupom storitve coachinga se naročnica v celoti zaveda, da je za doseganje svojih rezultatov odgovoren zgolj ona sama, jaz kot coachinja pa ji pri tem nudim ustrezno podporo. Kot ponudnica storitve in coachinja ne prevzemam nobene odgovornosti za napredek in rezultate naročnice, prav tako ne za njeno ravnanje in opustitve v zvezi z in na podlagi mojih storitev.

3.5 Termine za izvajanje paketa coachinga dogovoriva z naročnico za celotno trajanje storitve vnaprej, in sicer pisno po elektronski pošti.

3.6 Naročnica lahko odpove sodelovanje na posameznih terminih:

 1. najmanj 48 ur pred dogovorjenim terminom in predlaga prestavitev,
 2. manj kot 48 ur pred dogovorjenim terminom, vendar termina ne more prestaviti in ji le-ta propade,
 3. zaradi zdravstvene odsotnosti kadarkoli in predlaga prestavitev termina.

3.7 Kot ponudnica si pridržujem pravico odpovedi sodelovanja na posameznem terminu kadarkoli brez obrazložitve, pri čemer naročnici ponudim nadomestni termin. Pri sodelovanju v paketu lahko to možnost izkoristim največ 1x mesečno, razen v primeru zdravstvene odsotnosti mene kot ponudnice, ki ne šteje v to kvoto možnih odpovedi. Dolgotrajnejša zdravstvena odsotnost (t.j. več kot polovico predvidenega trajanja coaching paketa) se presoja kot višja sila, ki je opredeljena v splošnih določbah teh SPP.

3.8 V primeru ugotovljenega hujšega neskladja med mano kot coachinjo in naročnico, zaradi katerega po moji lastni presoji ni mogoče kakovostno, primerno in učinkovito izvajati coachinga (npr. naročnica prelaga odgovornost name, njeno ravnanje ustvarja neprijetnosti, nelagodje ali tesnobo v najinem profesionalnem odnosu, se večinoma ne drži terminov srečanj ipd.), si pridržujem pravico, da brez odpovednega roka odpovem sodelovanje s posamezno naročnico, in sicer ne glede na to, ali je šlo za namerno ali nenamerno ravnanje naročnice. V tem primeru naročnici povrnem presežek plačane kupnine za storitve, ki jih je plačala, a jih še ni prejela, ne odgovarjam pa za nikakršno škodo, ki je naročnici nastala ali bi utegnila nastati zaradi moje odpovedi pogodbenega razmerja.